Algemene voorwaarden Academie voor Toegepaste Astrologie

Activiteiten
De Academie voor Toegepaste Astrologie verzorgt een HBO opleiding astrologie die waar mogelijk in lijn is met wettelijke regels. De Academie voor Toegepaste Astrologie bepaalt de opzet, inhoud, indeling, locatie en het rooster en alle verdere invulling van de activiteiten, en behoudt zich het recht voor deze te wijzigen. De opleiding wordt gedeeltelijk verzorgd via een digitale leeromgeving en gedeeltelijk op locatie.
Het is mogelijk om alleen als toehoorder de opleiding te volgen. Dan is er geen toets-, portfolio- en SLB-verplichting, wel mag hieraan op basis van vrijwilligheid worden deelgenomen. Een toehoorder heeft geen recht op het doen van examens. Een toehoorder kan zijn inschrijving te allen tijde omzetten naar een volwaardig studentschap.

Inschrijving
U kunt zich schriftelijk inschrijven, of per email of via het formulier onder de tab ‘Inschrijven’, waarna wij een plaats voor u reserveren. Deze reservering betekent dat u een betalingsverplichting heeft, tenzij u annuleert (zie onder ‘Annulering’). U kunt tot een maand voor aanvang van het collegejaar nog kosteloos afzeggen.
U krijgt een inschrijfformulier voor de gehele duur van de opleiding. Wanneer u de voltijds opleiding volgt is dat 4 jaar; wanneer u in een langzamer tempo studeert geldt inschrijving ook voor de extra periode die u voor uw studie nodig heeft. Tussentijds opzeggen is mogelijk; zie onder ‘Annulering’. Dit geldt ook voor diegenen die als toehoorder voor de opleiding inschrijven.
Wanneer u alleen bepaalde modules wilt volgen krijgt u per module een inschrijfformulier, of kunt u gebruik maken van de inschrijfmogelijkheid onder de tab ‘Inschrijven’. Ook parttime studenten krijgen een aangepast inschrijfformulier voor de modules die zij wensen te volgen.
Door in te schrijven verklaart de deelnemer deze voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.

Betaling
Het collegegeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. De volledige betaling, of indien gespreide betaling is overeengekomen de eerste termijnbetaling, dient voor de aanvang van het studiejaar te zijn voldaan.
De deelnemer draagt zorg voor een correcte en tijdige betaling van het verschuldigde bedrag of de overeengekomen termijnen. Indien hierbinnen geen betaling is geschied, is voor iedere maand of gedeelte daarvan een rente verschuldigd van 2% per maand. Alle kosten veroorzaakt door niet-tijdige betaling, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de deelnemer, zulks met een minimum van € 50,-

BTW
Wanneer er door landelijke of Europese regelgeving een BTW-verplichting wordt opgelegd, behoudt de Academie voor Toegepaste Astrologie zich het recht voor om dit voor het nog lopende cursusjaar door te berekenen.

Annulering
Een annulering dient schriftelijk te geschieden. U krijgt van ons een schriftelijke bevestiging van uw opzegging.
U kunt kosteloos annuleren tot 30 dagen voor de aanvang van het cursusjaar, datum poststempel of datum versturen email.
Bij annulering tot 10 dagen voor de aanvang van het cursusjaar bent u de helft van de deelnamekosten verschuldigd. Daarna bent u het hele bedrag verschuldigd, ongeacht de reden van de annulering. Hierop is geen uitzondering mogelijk. U bent bij annulering gedurende een studiejaar slechts de deelnamekosten voor dat studiejaar verschuldigd, en niet die van de daarop volgende studiejaren. Een studiejaar begint in augustus.

Auteursrechten
Zowel het schriftelijk uitgereikte als het mondeling overgedragen lesmateriaal als alle materialen en informatie die via de digitale leeromgeving worden aangeboden blijven eigendom van de Academie voor  Toegepaste Astrologie en mogen op geen enkele wijze worden doorgegeven, afgestaan of verkocht aan anderen. Dit betekent dat ook aantekeningen en dictaten van het lesmateriaal en de daarin behandelde voorbeelden niet mogen worden verspreid, noch mogen worden uitgedeeld of doorgegeven, in de breedst mogelijke zin. Ook is het opnemen van de lessen (zowel op locatie als online) op beeld- en/of geluidsdrager in welke vorm dan ook niet toegestaan. De Academie voor Toegepaste Astrologie behoudt zich het recht voor om de eventuele schade te verhalen op degene die deze bepaling schendt.