Algemene voorwaarden Achernar en Odrerir

Activiteiten

Stichting Odrerir® verzorgt een driejarige opleiding Symbolische Psychologie, geheel gebaseerd op de psychologie van Carl Gustav Jung, met daarnaast twee aanvullende verdiepingsjaren, ‘Symboliek van de Tarot’ en ‘Mythologie’, en gespecialiseerde workshops.
Stichting Achernar® verzorgt een beroepsopleiding astrologie, waarvan de vierjarige theoretische opleiding het hart is, met daarnaast aanvullende verdiepingsjaren, trainingen en workshops, lezingen, en supervisie, om de student een zo compleet mogelijk studiepakket te bieden.
Stichting Odrerir® en Stichting Achernar® bepalen de opzet, inhoud, indeling, locatie en het rooster en alle verdere invulling van de activiteiten, en behouden zich het recht voor deze te wijzigen of bij onvoldoende deelname te laten vervallen. Wanneer een activiteit geannuleerd wordt, zullen alle vooruitbetaalde deelnamekosten worden geretourneerd.

Inschrijving

U kunt zich schriftelijk of per email inschrijven, of door middel van het inschrijfformulier op de website, waarna wij een plaats voor u reserveren. Deze reservering betekent dat u een betalingsverplichting hebt, tenzij u annuleert. Als de activiteit is volgeboekt krijgt u een plek op de wachtlijst en krijgt u bericht wanneer er nog tijdig een plaats openvalt. Voor alle activiteiten binnen de opleiding krijgt u een inschrijfformulier. Door in te schrijven verklaart de deelnemer deze voorwaarden te kennen en hiermee akkoord te gaan, en op de hoogte te zijn van de onderwijsopzet en examenregeling op de website.
De inschrijving geldt bij Stichting Odrerir® voor de gehele 3-jarige opleiding; tussentijds opzeggen is mogelijk. Voor het 4e en 5e jaar, voor workshops en trainingen moet apart ingeschreven worden.
De inschrijving geldt bij Stichting Achernar® voor de gehele 4-jarige opleiding; tussentijds opzeggen is mogelijk. Voor losse modules, voor workshops en trainingen moet apart ingeschreven worden.

Betaling

Bij inschrijving dient de aanbetaling direct voldaan te worden. De deelnamekosten voor de betreffende activiteit zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. In de deelnamekosten zijn stencils begrepen, maar geen boeken en andere lesmaterialen. De volledige betaling, of indien gespreide betaling is overeengekomen de eerste termijnbetaling, dient voor de aanvang van de activiteit waarop u zich heeft ingeschreven te zijn voldaan. De deelnemer draagt zorg voor een correcte en tijdige betaling van het verschuldigde bedrag of de overeengekomen termijnen. Indien hierbinnen geen betaling is geschied, is voor iedere maand of gedeelte daarvan wettelijke rente verschuldigd. Alle kosten veroorzaakt door niet-tijdige betaling, zowel gerechtelijke als buiten-gerechtelijke kosten, komen voor rekening van de deelnemer, zulks met een minimum van € 50,-

BTW

Asfaloth BV, waaronder Stichting Odrerir® en Stichting Achernar® vallen is door de belastingdienst erkend als opleiding en vrijgesteld van BTW. Wanneer er wel een BTW-verplichting wordt opgelegd, behouden de stichtingen zich het recht voor om dit door te berekenen.

Annulering

Een annulering dient schriftelijk te geschiede; wij bevestigen uw opzegging schriftelijk. U kunt kostenloos annuleren tot 30 dagen voor de aanvang van de betreffende activiteit (gerekend tot en met de dag voorafgaande aan de activiteit); eventueel al betaalde deelnamekosten worden dan geretourneerd met uitzondering van de aanbetaling; dit laatste blijft u verschuldigd. Indien geen aanbetaling verschuldigd was, wordt € 35,- aan kosten ingehouden voor meerdaagse activiteiten en € 12,50 voor workshops. Bij annulering tot 10 dagen voor de aanvang van de activiteit, gerekend tot en met de dag voorafgaande aan de activiteit, bent u de helft van de deelnamekosten verschuldigd. Daarna bent u het hele bedrag verschuldigd, ongeacht de reden van de annulering. Hierop is geen uitzondering mogelijk. Na inschrijving voor de vierjarige beroepsopleiding kunt u te allen tijde opzeggen; u bent bij annulering gedurende een studiejaar slechts de deelnamekosten voor dat studiejaar verschuldigd.

Niet gevolgde lessen

Aan het einde van de  opleiding wordt een bewijs van toehoorderschap uitgereikt aan iedere student die minder dan 15% van de lessen heeft verzuimd. Het alsnog inhalen van lessen in een ander jaar is in principe mogelijk, maar uitsluitend als er plaats is in de betreffende groep. Deze inhaallessen worden in rekening gebracht tegen een sterk gereduceerd tarief. Als bewijs van de gevolgde lessen geldt de presentielijst, die elke les getekend moet worden.

Auteursrechten

Zowel het schriftelijk uitgereikte als het mondeling overgedragen lesmateriaal en andere materialen blijven eigendom van Stichting Odrerir® en Stichting Achernar® en mogen op geen enkele wijze worden doorgegeven, afgestaan of verkocht aan anderen. Dit betekent dat ook aantekeningen en dictaten van het lesmateriaal en de daarin behandelde voorbeelden niet mogen worden verspreid, noch mogen worden uitgedeeld of doorgegeven, in de breedst mogelijke zin. Ook is het opnemen van de lessen op beeld- en/of geluidsdrager in welke vorm dan ook niet toegestaan. Stichting Odrerir® en Stichting Achernar® behouden zich het recht voor om de eventuele schade te verhalen op degene die deze bepaling schendt.