Opleidingsinformatie

Niveau van de opleidingen
De opleidingen zijn op HBO-niveau.
De opleiding van Stichting Odrerir is er specifiek op gericht om diegenen die beroepshalve met mensen werken extra inzichten en instrumenten te geven om de uitoefening van hun beroep te ondersteunen.
De opleiding van Academie voor Toegepaste Astrologie is gericht op het aanleren van vaardigheden om een goed praktiserend astroloog te worden.

Start
Stichting Odrerir: Eenmaal per jaar start er een nieuwe driejarige opleiding op de dinsdagochtend, en start ook een nieuw verdiepingsjaar.
De driejarige opleiding begint altijd de laatste dinsdag van september en de lessen zijn eenmaal in de twee weken. De verdiepingsjaren starten altijd op donderdag, hetzij de laatste donderdag van augustus, hetzij de eerste van september. De lessen van de verdiepingsjaren zijn ook eenmaal in de twee weken.
Academie voor Toegepaste Astrologie: Modules starten altijd per 1 september.

De lesdata staan altijd ruim van te voren op de website onder Jungiaanse psychologie – Odrerir Data en Tijden, en voor de astrologie-modules staan de lesdata en -tijden vermeld in de bijbehorende te downloaden informatie-PDF.

Lesadres
De lessen en workshops worden gegeven op:
Amsterdamseweg 156,
1182 HK Amstelveen.
Het adres is zowel per auto als per openbaar vervoer goed te bereiken.
Tot op dit moment is het vrij parkeren in de directe omgeving van het opleidingsinstituut; op de Amsterdamseweg zelf is een parkeerschijf verplicht en is de maximale duur 1,5 uur.
De leslocatie bestaat uit een grote lesruimte van 75 vierkante meter, voorzien van whiteboard, overheadprojector, beamer, computer en andere leermiddelen.
In de kantine is koffie en thee verkrijgbaar.
Naast de kantine is een kleine erkende boekhandel.

Lestijden
De lessen duren drie uur, met daarin één pauze.
Stichting Odrerir:
De lessen zijn van 10:30 – 13:15 of 13:30 uur
Academie voor Toegepaste Astrologie:
Lestijden zijn variabel, kijk hiervoor op de informatie-PDF die bij de modules staat.
Vuistregel is dat wanneer er ochtendlessen zijn, deze meestal om 10:30 beginnen en tot 13:30 duren.
Trainingen van een hele dag duren van 10:30 – 17:00 uur, of op met de groep overeengekomen data en tijden voor verschillende modules.
Algemeen:
Wanneer de te behandelen stof een kleine uitloop van de les vereist, wordt het onderwerp nog zoveel mogelijk afgerond. Dat kan betekenen dat af en toe de les hooguit vijf tot tien minuten uitloopt, maar dat zal slechts een enkele keer zijn.
De lesruimte zelf gaat een half uur voor de aanvang van de les open. De koffie en thee staan dan klaar.

Cursusduur
Stichting Odrerir:
De gehele opleiding bestaat uit 204 docentcontacturen. De opbouw daarvan is:
De eerste drie jaar 12 dagdelen van 3 uur = 36 uur per jaar. In 3 jaar is dat 108 docentcontacturen.
Het vierde en vijfde jaar is 16 dagdelen van 3 uur = 48 uur elk
Workshops zijn in de uren niet meegerekend.
De Academie voor Toegepaste Astrologie kent een veelvoud aan docentcontacturen; per modulebeschrijving is het aantal uren aangegeven.

Huiswerk
Stichting Odrerir:
De student moet rekenen op 3 tot 6 uur aan huiswerk per week voor het doornemen van de aangegeven literatuur, en het oefenen van de lesstof.
Van de examenstudent wordt verwacht dat deze het huiswerk dat bij de gevolgde lessen hoort daadwerkelijk maakt, de bijbehorende literatuur bestudeert, en ook de bijbehorende lesstof oefent. Elke les is er gelegenheid om vragen over de bestudeerde stof te stellen.
Academie voor Toegepaste Astrologie
Voor de verdiepingstrainingen, workshops en modules van de Academie voor Toegepaste Astrologie zal rekening gehouden moeten worden met het maken van opdrachten, het betstuderen van de literatuur en het oefenen met de lesstof. Van de student wordt verwacht dat deze het huiswerk dat bij de gevolgde lessen hoort daadwerkelijk maakt, de bijbehorende literatuur bestudeert, en ook de bijbehorende lesstof oefent. Een aantal modules heeft online klassen waar alle vragen van studenten beantwoord worden, bij andere modules is daar gelegenheid voor in de trainingen.
Algemeen:
Indien de student extra vragen heeft of problemen heeft met een deel van de lesstof, kan in overleg met de docent gekeken worden op welke wijze dat probleem kan worden verholpen.
Naast de verplichte lesstof en literatuur raden wij van hart aan ook de aanbevolen boeken van de literatuurlijst te lezen. Ze vormen een waardevolle verdieping van de lesstof, en kunnen aanzetten tot kritisch denken en evalueren.

Vragen stellen
Het opleidingsinstituut doet zijn uiterste best om alle vragen van studenten te beantwoorden.
Speciaal voor de Academie voor Toegepaste Astrologie: het komt regelmatig voor dat studenten al de nodige astrologische kennis hebben en besluiten de opleiding te volgen om lacunes in hun kennis op te vullen en een systematische duidingsaanpak te leren. Deze studenten hebben vaak vragen die vooruitlopen op de lesstof. De Academie heeft ten aanzien van vragen stellen in de les of online klas dan ook de volgende regel:

  • alle vragen die betrekking hebben op de reeds geboden lesstof en dat wat in de les zelf ter sprake komt, kunnen in de klassikale les worden gesteld en zullen daar beantwoord worden.
  • studenten die vragen hebben met betrekking tot nog niet behandelde lesstof wordt verzocht deze vragen aan de docent te stellen voor de les, in de pauze, of na de les. De docent zal dan alle aandacht aan de vraag kunnen besteden. Op die manier worden beginnende studenten niet nodeloos belast met onderwerpen waar ze nog weinig of niets van weten, en waar de uitleg nog voor moet komen, en gaat dit ook niet ten koste van de lestijd voor het onderwerp dat op het programma staat.

Literatuur
In de les worden stencils uitgereikt die in het cursusgeld zijn inbegrepen.
Voor de opleiding staan diverse boeken op de literatuurlijst, die in de eerste les wordt uitgereikt. Boeken zijn niet in het cursusgeld inbegrepen en dienen zelf aangeschaft te worden. De meeste daarvan zijn in bibliotheken te leen. Aangezien velen toch graag ook zelf een aantal boeken willen kopen, zal de aankomende student ook rekening moeten houden met een budget voor boeken. Studenten astrologie dienen ook rekening te houden met de aanschaf van een goed astrologieprogramma.

Voor studenten Jungiaanse psychologie: Voor alle jaren zal aanvullende literatuur moeten worden bestudeerd, deels van Jung zelf, deels van leerlingen en medewerk(st)ers van hem. Wanneer u toehoorder bent en niet aan lezen toekomt zult u toch in staat zijn de lessen te volgen. De lessen zijn zo opgezet dat ze telkens een thema afgerond behandelen. De literatuur zal de lessen verder uitdiepen, en de lessen dienen ook om de literatuur beter te kunnen begrijpen.
In de school is een kleine boekhandel aanwezig.

Cursusgeld
Zie voor de actuele cursusgelden: Inschrijving en kosten.

Vertrouwelijkheid
De student dient alles wat in de lessen wordt ingebracht door medestudenten en docenten, zowel vragen als voorbeelden, als vertrouwelijke informatie te beschouwen en niet naar buiten te brengen. Alleen op deze manier kan een open uitwisseling gegarandeerd worden waarbij de privacy van medestudenten en docenten volledig wordt gerespecteerd.
Dit is mede een reden waarom er geen opnamen noch foto’s gemaakt mogen worden van de lessen.

Ontbinding van de overeenkomst
In het voorkomende geval dat een student door gedrag of anderszins problemen veroorzaakt dan wel de uitvoering en voortgang van de lessen verstoort, kan Stichting Odrerir dan wel de Academie voor Toegepaste Astrologie besluiten de overeenkomst met de student eenzijdig te ontbinden. De student krijgt, voordat tot ontbinding wordt besloten, eerst nog een kans tot verbetering. Hij/zij wordt daartoe voor een gesprek uitgenodigd om de problematiek te bespreken en afspraken te maken. Blijkt de student onvoldoende verbetering te tonen, dan wordt alsnog tot ontbinding overgegaan. De student wordt dit schriftelijk en met redenen omkleed meegedeeld. In ernstige gevallen en bij wangedrag kan per direct de toegang tot het opleidingsinstituut worden ontzegd.
In geval van ontbinding op basis van probleemgedrag is er geen recht op restitutie van het cursusgeld voor het lopende jaar.

Auteursrecht (copyright) ©
Het lesmateriaal dat ter ondersteuning van de lessen wordt uitgereikt, is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan het te vermenigvuldigen, aan derden door te geven of er uit te publiceren, in welke vorm dan ook. Hetzelfde geldt voor de gemaakte aantekeningen over de inhoud van de les; deze zijn slechts voor eigen gebruik en mogen op geen enkele wijze verspreid worden. Bij de inschrijving tekent de cursist daar ook voor op het inschrijfformulier. Zowel het schriftelijk uitgereikte als het mondeling overgedragen lesmateriaal en andere materialen blijven eigendom van het opleidingsinstituut en is copyright van het instituut.
Ook is het opnemen van de lessen op beeld- en/of geluidsdrager in welke vorm dan ook niet toegestaan. Dit naar aanleiding van misbruik dat hiervan in het verleden is gemaakt, en vanwege het gevaar op het schenden van de privacy van de medestudenten.

Klachtenregeling
Een student die rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een handeling van het instituut of een medewerker van de instelling, dan wel door een handeling van een medestudent, kan over die handeling een klacht indienen bij de directie. De student krijgt binnen een week een bevestiging van de ontvangst van de klacht.
De klacht dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 6 weken nadat de betreffende handeling is verricht of het besluit is genomen schriftelijk te worden ingediend, onder overlegging van ter zake van de klacht relevante stukken.
Bij overschrijding van de in het vorige lid genoemde termijn kan tot niet-ontvankelijk verklaring van de klacht worden overgegaan, tenzij de overschrijding niet aan belanghebbende is te wijten, dan wel niet voor zijn risico behoort te komen.
Van de beslissing op de klacht wordt de student binnen 6 weken schriftelijk, met redenen omkleed, op de hoogte gebracht. Deze termijn kan door de directie, indien daar aanleiding toe bestaat, met twee weken worden verlengd. De klager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
Indien een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de deelnemer hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. De klager ontvangt daarbij een indicatie wanneer verwacht wordt het uitsluitsel te kunnen geven.
Klachten worden zeer serieus genomen en vertrouwelijk behandeld. De klacht en de afhandeling worden schriftelijk bewaard voor een termijn van een jaar. Het dossier is uitsluitend door de directie, door de vertrouwenspersoon en de onafhankelijke derde te raadplegen.

Vertrouwenspersoon en klachtenregeling
Studenten kunnen een beroep doen op een vertrouwenspersoon van de instelling ingeval van ongewenste intimiteiten dan wel seksuele intimidatie. Dit kan indien gewenst anoniem.
Op grond van een klacht zal het bevoegd gezag passende maatregelen nemen en de wijze van afhandelen met de vertrouwenspersoon doornemen, en indien gewenst ook met de indiener van de klacht. Een klacht zal altijd zorgvuldig onderzocht worden.

Beroepsmogelijkheid.
Wanneer de indiener van de klacht dan wel de persoon wie de klacht betreft het niet eens is met de afhandeling en de besluiten ten aanzien van de klacht, kan hij of zij in beroep gaan bij een onafhankelijke en niet aan de opleiding verbonden deskundige: mevrouw Elisabeth Wentzel.
De onafhankelijke derde zorgt voor een beoordeling van de klacht binnen twee maanden nadat deze is voorgelegd. Deze beoordeling is bindend voor de opleiding, en de klacht zal worden afgehandeld in overeenstemming met dit oordeel cq. advies.

Signalering knelpunten door studenten
Studenten kunnen schriftelijk aan de directie, instituutscoördinator en betreffende mentoren kenbaar maken welke voorzieningen, onderwerpen binnen de instelling voor verbetering vatbaar zijn dan wel bemiddeling behoeven. Hiertoe wordt door studenten pas overgegaan nadat het onderwerp is voorgelegd aan de naar het oordeel van de studenten direct betrokkenen, en er geen antwoord is ontvangen binnen een redelijke termijn.

Directie: drs. Karen Hamaker-Zondag
Vertrouwens- en beroepspersoon: Elisabeth Wentzel, coach en astrologe. Email: elisabethwentzel1@gmail.com